Privacy

Privacy

Vincentius Kringloopwinkel Vught, gevestigd aan Ketting 1A, 5261 LJ Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kringloopwinkelvught.nl
Ketting 1A, 5261 LJ Vught
secretariaat-winkel@vincentiusvught.nl
06 19 96 52 41

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vincentius Kringloopwinkel Vught verwerkt uw persoonsgegevens omdat u actief bent als (vrijwillig) medewerker van Vincentius Kringloopwinkel Vught. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vincentius Kringloopwinkel Vught verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten
– Mededelingen over de organisatie
– Felicitatie bij verjaardagen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vincentius Kringloopwinkel Vught bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van persoonsgegevens twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste keer activiteiten voor de Vincentius Kringloopwinkel Vught zijn gedaan. Wij verwijderen op dat moment uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vincentius Kringloopwinkel Vught verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vincentius Kringloopwinkel Vught gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vincentius Kringloopwinkel Vught. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat-winkel@vincentiusvught.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Vincentius Kringloopwinkel Vught wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vincentius Kringloopwinkel Vught neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat-winkel@vincentiusvught.nl.